ïðî àåðîáóêñèðîâêó

Техника пилотирования и тактика полетов

Модератор: Raven

Відповісти
Аватар користувача
Sancho
3 разряд ;-)
Повідомлень: 31
З нами з: Нед березня 07, 2004 9:05 pm
Звідки: Êè¿â
Контактна інформація:

ïðî àåðîáóêñèðîâêó

Повідомлення Sancho » Чет листопада 25, 2004 12:38 am

ïðè àåðîáóêñèðîâö³ íàø³ äåëüòàïëàíåðèñòè íàìàãàþòüñÿ âòðèìàòè áóêñèðîâùèêà íà ãîðèçîíò³, òîáòî âîíè ëåòÿòü òð³øêè âèùå ñàìîãî áóêñèðîáùèêà, òàê?
Þë³é Ãåð÷èêîâ ïèñàâ ùî äåÿê³ ïëåíåðèñòè, ïðèíàéì³ òàì äå â³í ë³òàº, ëþáëÿòü òðèìàòèñü íèæ÷å áóêñèðîâùèêà, à äåÿê³ âèùå, öå âëàñíå ÿê êîìó çðó÷í³øå...
Òàê îñü ìåí³ ö³êàâî ÿê áóêñèðóþòüñÿ äåëüòàïëàíåðí³ ï³ëîòè ç ³íøèõ êðà¿í. Âîíè âèêîðèñòîâóþòü òó ñàìó òåõí³êó ÿê ³ ìè, òîáòî òðèìàþòüñÿ âèùå áóêñèðîâùèêà, ÷è ìîæëèâî íèæ÷å ÷è çà íèì.

Аватар користувача
Raven
МСМК ;-)))
Повідомлень: 5983
З нами з: Суб лютого 14, 2004 9:45 pm
Звідки: Kiev

Повідомлення Raven » Чет листопада 25, 2004 12:54 am

Почему-бы тебе не задать этот вопрос непосредственно иностранным пилотам: http://www.davisstraub.com/OzReport/forum/phpBB2/
Налет на ДП и МДП - почти 1400 ч.

Аватар користувача
Sancho
3 разряд ;-)
Повідомлень: 31
З нами з: Нед березня 07, 2004 9:05 pm
Звідки: Êè¿â
Контактна інформація:

Повідомлення Sancho » Чет листопада 25, 2004 1:04 am

òî÷íî :idea:
ñïîä³âàþñü âîíè ìåíå çðîçóì³þòü :D

Аватар користувача
Raven
МСМК ;-)))
Повідомлень: 5983
З нами з: Суб лютого 14, 2004 9:45 pm
Звідки: Kiev

Повідомлення Raven » Чет листопада 25, 2004 1:18 am

Sancho писав:точно :idea:
сподіваюсь вони мене зрозуміють :D
Нам потом не забудешь рассказать? :)
Налет на ДП и МДП - почти 1400 ч.

Відповісти

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей