Полёты над морем

Модератор: Raven

Відповісти
Аватар користувача
Валерий
1 разряд ;-)
Повідомлень: 156
З нами з: П'ят серпня 27, 2004 7:10 pm
Звідки: г.Геленджик
Контактна інформація:

Полёты над морем

Повідомлення Валерий » П'ят березня 18, 2005 6:11 pm

Несколько лет назад по телевиденью показали короткий репортаж о итальянце Анжело Дариго. Так вот он на безмоторном дельтаплане перелетел через Средиземное море от Африканского побережья до Италии. То, что он в прошлом году облетел на дельте вершину горы Эверест, конечно восхищает, но особых вопросов не возникает. Ну здорово, ну молодец, но - возможно : хороший пилот, хороший апарат, хорошая поддержка, хорошая погода. А с перелётом через море возникает масса вопросов. Самый главный, конечно же,- это наличие термиков над морем и их поиск. Есть ли они там, как их найти ? В репортаже говорилось что сам он по профессии оринтолог, занимается изучением птиц. Летел в "тандеме" со своим орлом, который якобы помогал ему находить восходящие потоки. Но мне кажеться что это не совсем так, т.е. это совсем не так. Орёл в этом полёте не более чем экзотический элемент. Понимаю что у Анжело была мощная группа поддержки, но тем не менее искать потоки ему приходилось самому. Ну и хотелось бы узнать детали : от куда стартовал, куда приземлился, за сколько времени и какое расстояние пролетел ? Были ли ещё подобные полёты ? Летал ли ещё кто-нибудь над водой так далеко и долго ? За ответы заранее благодарю

Аватар користувача
root
МСМК ;-)))
Повідомлень: 2595
З нами з: Нед травня 16, 2004 5:48 pm
Звідки: Жуковский
Контактна інформація:

Повідомлення root » П'ят березня 18, 2005 10:33 pm

Не уверен, что это был безмоторный аппарат! Слышал что нибудь о мотодельтапланах(не путать с дельталетами)? C моторизированной подвеской (из брэндов, на память "москито" только всплывает), хотя бывает, что и к килевой крепят.

Некоторое время назад у меня была коллекция фоток с Анжело. Коллекция сдохла всместе с диском :( Так вот, там фоток на свободном крыле - была малость. В основном это были фото в мотоподвеске и на дельталете.
А тем временем на HangGliding.ru
14/10/2014 в 23:46, Метео • UNDULATUS ASPERATUS - пополнение в атласе облаков
30/09/2014 в 13:05, Дельтагаджеты • GoPro HERO 4

Аватар користувача
Виктор Мороз
МСМК ;-)))
Повідомлень: 5772
З нами з: П'ят лютого 20, 2004 1:22 pm
Звідки: Киев, Украина
Контактна інформація:

Повідомлення Виктор Мороз » П'ят березня 18, 2005 11:17 pm

Если мне память не изменяет, то через Гибралтар (как самая узкая часть Средиземного моря) был осуществлён перелёт типа "долёт", а не типа "маршрут". Пилота забуксировали на достаточную высоту и...
Кажется, летел он тогда на жесткокрыле.
Могу ошибаться, а искать в инете - вдохновенья нет. :roll:
Пусть меня поправят, ежели что.

Аватар користувача
Raven
МСМК ;-)))
Повідомлень: 5983
З нами з: Суб лютого 14, 2004 9:45 pm
Звідки: Kiev

Повідомлення Raven » П'ят березня 18, 2005 11:29 pm

Джуди Лиден через Ла-Манш перелетала на дельтаплане. Старт с воздушного шара.
Налет на ДП и МДП - почти 1400 ч.

Аватар користувача
Sancho
3 разряд ;-)
Повідомлень: 31
З нами з: Нед березня 07, 2004 9:05 pm
Звідки: Êè¿â
Контактна інформація:

Re: Ïîë¸òû íàä ìîðåì

Повідомлення Sancho » Суб березня 19, 2005 1:45 am

îñü ññèëêà íà îô³ö³éíèé ñàéò
http://angelodarrigo.com/
êîëèñü çóñòð³÷àâ ñàéò ç îïèñîì éîãî ïåðåëüîòó ÷åðåç ñàõàðó ³ òå ñàìå ìîðå, øâèäøå âñüîãî ñàéò åâîëþö³îíóâàâ â òåïåð³øí³é, ïðàâäà ïðî ìîðå í³÷îãî òàì íå çíàéøîâ.
à ùîäî ïåðåëüîòó ÷åðåç ñåðåäçåìíå ìîðå òå ùî çàïàì'ÿòàëîñü:
êîæíîãî ðîêó ïòàõè ë³òàþòü ç ªâðîïè äî Àôðèêè ³ íàâïàêè... :)
³ äëÿ ïåðåëüîò³â ÷åðåç ñåðåäçåìíå ìîðå, ïðèíàéì³ ç Àôðèêè äî ªâðîïè, âîíè âèêîðèñòîâóþòü "ñåçîíí³" â³òðè (ñåçîíí³ - òîìó ùî çàáóâ ÿê âîíè òîëêîì íàçèâàþòüñÿ, ìîæëèâî ìóñîíè). Øâèäê³ñòü öèõ â³òð³â ìîæå äîñÿãàòè 400 êì/ãîä, ³ äóþòü âîíè ëèøå ê³ëüêà òèæí³â.  Àëæèð³ (çäàºòüñÿ) º ìèñ äå çáèðàºòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïòàõ³â ïåðåä ïåðåëüîòîì äî ªâðîïè, âîíè òàì ñèäÿòü ³ ÷åêàþòü ïî÷àòêó öèõ â³òð³â. Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà öèìè ïòàõàìè ³ ñòàëî çðîçóì³ëî êîëè ñàìå âàðòî âèðóøàòè. Ñòàðò äîâåëîñÿ â³äêëàñòè íà äâ³ ãîäèíè ÷åðåç ïðîáëåìè ç ïåðåòèíîì ãðàíèö³, àëå êîëè âñå âëàäíàëîñü (äåñü á³ëÿ 6-¿ ðàíêó) Àíæåëî çàòÿãíóëè íà 6 êì, çâ³äêè ³ ïî÷àâñÿ ïåðåë³ò äî Ñèöè볿. Ñê³ëüêè òðèâàâ ïîë³ò íå ïàì'ÿòàþ, øâèäê³ñòü ïîëüîòó äîñÿãàëà 270 êì/ãîä â³äíîñíî çåìë³. Ïåðåë³ò çä³éñíèâñÿ îäðàçó ï³ñëÿ ïîëüîòó íàä ñàõàðîþ â ÿêîìó âåëîñÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà ì³ãðàö³ºþ òèõ ñàìèõ ïòàõ³â.
Äëÿ á³ëüø òî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ Internet forever...
____________________________________________
Âîò ññûëêà íà îôèöèàëüíûé ñàéò:
http://angelodarrigo.com/
Êîãäà-òî âñòðå÷àë ñàéò ñ îïèñàíèåì åãî ïåðåëåòà ÷åðåç Ñàõàðó è òî ñàìîå ìîðå. Ñêîðåå âñåãî ñàéò ýâîëþöèîíèðîâàë â òåïåðåøíèé, ïðàâäà ïðî ìîðå íè÷åãî òàì íå íàøåë.
×òî êàñàåòñÿ ïåðåëåòà ÷åðåç Ñðåäèçåìíîå ìîðå, òî åùå çàïîìíèëîñü:
êàæäûé ãîä ïòèöû ëåòàþò èç Åâðîïû â Àôðèêó, è îáðàòíî... :)
È äëÿ ïåðåëåòîâ ÷åðåç Ñðåäèçåìíîå ìîðå, ïî êðàéíåé ìåðå èç Àôðèêè â Åâðîïó, îíè èñïîëüçóþò "ñåçîííûå" âåòðû ("ñåçîííûå" - ïîòîìó ÷òî çàáûë, êàê îíè òîëêîì íàçûâàþòñÿ, âîçìîæíî ìóñîíû). Ñêîðîñòü ýòèõ âåòðîâ ìîæåò äîñòèãàòü 400 êì/÷àñ, è äóþò îíè ëèøü íåñêîëüêî íåäåëü.  Àëæèðå (êàæåòñÿ) åñòü ìûñ, ãäå ñîáèðàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïòèö ïåðåä ïåðåëåòîì â Åâðîïó, îíè òàì ñèäÿò è æäóò íà÷àëî ýòèõ âåòðîâ. Íàáëþäàÿ çà ýòèìè ïòèöàìè ñòàëî ïîíÿòíî, êîãäà èìåííî ñòîèò îòïðàâëÿòüñÿ. Ñòàðò ïðèøëîñü îòëîæèòü íà äâà ÷àñà èç-çà ïðîáëåì ñ ïåðåñå÷åíèåì ãðàíèöû, íî êîãäà âñå óòðÿñëîñü (ãäå-òî îêîëî 6 ÷àñîâ óòðà), Àíæåëî çàáóêñèðîâàëè íà 6 êì, îòêóäà è íà÷àëñÿ ïåðåëåò äî Ñèöèëèè. Ñêîëüêî ïðîäîëæàëñÿ ïîëåò íå ïîìíþ, ñêîðîñòü ïîëåòà äîñòèãàëà 270 êì/÷àñ îòíîñèòåëüíî çåìëè. Ïåðåëåò îñóùåñòâèëñÿ ñðàçó ïîñëå ïîëåòà íàä Ñàõàðîé, â êîòîðîì âåëîñü íàáëþäåíèå çà ìèãðàöèåé ýòèõ ñàìûõ ïòèö.
Äëÿ áîëåå òî÷íîé èíôîðìàöèè Internet forever...

Аватар користувача
Валерий
1 разряд ;-)
Повідомлень: 156
З нами з: П'ят серпня 27, 2004 7:10 pm
Звідки: г.Геленджик
Контактна інформація:

Повідомлення Валерий » Суб березня 19, 2005 7:20 am

За ссылку на сайт большое мерси. А можно прочитать перевод всего что было ниже? Если бы я сам не летал, то может быть и не заострил бы внимания на том что в телепередаче шла реч именно о безмоторном перелёте.

Аватар користувача
Валерий
1 разряд ;-)
Повідомлень: 156
З нами з: П'ят серпня 27, 2004 7:10 pm
Звідки: г.Геленджик
Контактна інформація:

Повідомлення Валерий » Суб березня 19, 2005 6:11 pm

Sancho спасибо. Почти всё, что ты сказал, вспоминается из того репортажа. То, что попутный ветер, это конечно в плюс, но тем не менее и с 6 км на одном долёте не долететь. У него кажется были наборы до 9 км.

Аватар користувача
Серж
Мастер спорта ;-))
Повідомлень: 386
З нами з: Пон лютого 16, 2004 3:48 pm
Звідки: Kiev

Повідомлення Серж » Нед березня 20, 2005 4:27 pm

Валерий писав:Sancho спасибо. Почти всё, что ты сказал, вспоминается из того репортажа. То, что попутный ветер, это конечно в плюс, но тем не менее и с 6 км на одном долёте не долететь. У него кажется были наборы до 9 км.
Сильно сомневаюсь в наборах до 9 000 м.
Вот если полет проходил во фронтальной зоне то вполне объяснимо прохождение больших участков маршрута без потери высоты.
Будьмо!

Fly
Повідомлень: 1
З нами з: Чет квітня 06, 2006 4:31 pm
Звідки: Германия?

Повідомлення Fly » Чет квітня 06, 2006 5:14 pm

Прошло уже более недели как на острове Сицилия проходили показательные выступления по пилотированию дельтопланов, парапланов и прочего и прочего... при выполнении акробатики аппарат управляемый знаменитым пилотом Анжело Дариго потерял управление и разбился от удара о землю...его больше нет с нами!
Одна из предварительных версий гибели пилота - кратковременная потеря сознания из-за возникших перегрузок!

Анжело Дариго был известен во всём мире и не только как хороший пилот, в первую очередь как знаменитый орнитолог , немало сделавший для Дальнего Востока и для Сибирского региона, где благодаря его усилиям была сохранена популяция исчезающего вида журавлей.
К сожалению его уход из жизни остался в нашей стране никем не замечен, возможно потому, что все средства массовой информации были заняты более важными событиями - женитьбой Алсу.


информация взята из итальянских газет

Аватар користувача
SergeyKa
МСМК ;-)))
Повідомлень: 1280
З нами з: Чет вересня 15, 2005 5:23 pm
Звідки: Калифорния
Контактна інформація:

Повідомлення SergeyKa » Чет квітня 06, 2006 5:21 pm


Аватар користувача
root
МСМК ;-)))
Повідомлень: 2595
З нами з: Нед травня 16, 2004 5:48 pm
Звідки: Жуковский
Контактна інформація:

Повідомлення root » П'ят квітня 07, 2006 8:22 am

Fly писав:информация взята из итальянских газет
Можно ссылку на источник?
А тем временем на HangGliding.ru
14/10/2014 в 23:46, Метео • UNDULATUS ASPERATUS - пополнение в атласе облаков
30/09/2014 в 13:05, Дельтагаджеты • GoPro HERO 4

Аватар користувача
YP
МСМК ;-)))
Повідомлень: 1405
З нами з: Вів липня 05, 2005 10:55 am
Звідки: Київ

Повідомлення YP » П'ят квітня 07, 2006 11:32 am

Вот ссылка на описание перелета через Сахару и Средиземное море до Сицилии:http://www.angelodarrigo.com/Sahara%20ing.htm
И ссылка на галерею фотографий: http://www.angelodarrigo.com/gallery%20Sahara%20ing.htm
Есть также ссылки на прессу, но практически все на итальянском

Аватар користувача
root
МСМК ;-)))
Повідомлень: 2595
З нами з: Нед травня 16, 2004 5:48 pm
Звідки: Жуковский
Контактна інформація:

Повідомлення root » П'ят квітня 07, 2006 11:38 am

извиняюсь, что не дал понять контекста к которому был задан вопрос.

Откуда появилась информация: "при выполнении акробатики аппарат управляемый знаменитым пилотом Анжело Дариго потерял управление и разбился от удара о землю"?
А тем временем на HangGliding.ru
14/10/2014 в 23:46, Метео • UNDULATUS ASPERATUS - пополнение в атласе облаков
30/09/2014 в 13:05, Дельтагаджеты • GoPro HERO 4

Відповісти

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей